نمونه جوش 1

این پایه مبل با دستگاه آرگون توسط فیکچر به صورت اتومات جوش داده شده است.

مشتریمبل ساز
ساخته شده توسطتیم جوش صنعت غرب
نهایی شدهمرداد ۱۴۰۰

نمونه جوش 2

این وسیله مخصوص برش ورق آهن است 

مشتریآهن بر
ساخته شدهتیم جوش صنعت غرب
تکمیل شدهتیر ۱۴۰۰

نمونه جوش 3

این وسیله مخصوص برش ورق آهن است 

نمونه جوش 4

جوشکاری کاور خازن

نمونه جوش 5

جوشکاری قاب کلاج اتومات 

نمونه جوش 6

جوشکاری اتومات پایه مبل

نمونه جوش 7

جوشکاری گوی تزیینی لوستر

نمونه جوش 8

جوشکاری استیل

نمونه جوش 9

جوشکاری  فیلتر آلومینیومی ماشین